Úvod       Prihláška za člena ÚAMK      

  Ústredný automotoklub
Slovenská republika

BRATISLAVA TOURS 2017 Ústredný automotoklub Slovenská republika

a

Bratislava Ružinov

v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ SR Bratislava


U S P O R I A D A J Ú


III. ročník
Automobilovej súťaže pre rodičov a deti
 

Bratislava tours 2017
(BRATISLAVOU BEZPEČNE)

Realizované s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja


 

Záštita: Riaditeľ odboru dopravnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky
plk. Ing. Ján Ignaták 

Termín konania: 9. september   2017  


PARTNERI      

Bratislavský samosprávny kraj, Bratislavská arcidiecéza, Slovenská asociácia Route 66, BECEP, McDonald.

 

 


Dopravná nehoda môže v okamihu tragicky zmeniť náš život, pripraviť  nás o to najdrahšie čo  máme, aj o život svojich najbližších.

Osobitne ťažko vnímame stratu našich detí, ktoré sa stali obeťami dopravných nehôd, pretože táto smrť je vždy nezmyslená a mohli sme jej predísť dôslednou prípravou dieťaťa na okolnosti cestnej premávky a nebezpečenstiev z nej vyplývajúce.

Súčasne  preventívne pôsobenie a dopravná výchova v Slovenskej republike na školách je nedostačujúca, a preto, že pomoc účastníkom cestnej premávky, motorizovaným aj chodcom je základným zmyslom činnosti ÚAMK SR, rozhodli sme sa urobiť ďalší krok k prevencii, teda záchrane života a zdravia našich detí zorganizovaním tejto súťaže.

Propozície chceme modelovať tak, aby sa podľa nich mohli podobné podujatia konať aj v ostatných krajských a okresných mestách, až po obce.
 

S ohľadom na štatistické údaje dopravnej nehodovosti v roku 2015 a 2016  vysoké percento úmrtnosti chodcov z celkového počtu usmrtených spoluobčanov na cestách Slovenskej republiky, stanovil Odbor dopravnej polície PZ SR ako prioritu v prevencii na rok 2017  kategórie: chodec a cyklista.

 

CIEĽ:

Rodinnou jazdou vysvetľovať a objasňovať rodinným príslušníkom, najmä deťom, zásady dodržiavania pravidiel cestnej premávky, ohľaduplnosti k chodcom a získania návykov bezpečnosti a plynulosti v cestnej doprave. Dieťa si súčasne uvedomuje vážnosť dopravy vnímanú cez zodpovedné správanie sa rodičov v miestach, kde je ono denne ohrozeným účastníkom cestnej premávky. Príslušníkov Polície dieťa vníma ako priateľa a pomocníka.


SÚťAŽIACI: Kategória A: otec+dieťa
                   Kategória B: matka+dieťa
                   Kategória C: otec+matka+deti (obmedzené len počtom miest v aute)
                   Kategória D: zdravotne ťažko postihnutí
 

SÚťAŽNÉ DISCIPLÍNY:
                  - Automobilová orientačná jazda – Bratislava a okolie
                  - Jazda zručnosti detí v areáli Harley Davidson (detské dopravné ihrisko Exnárova ul.)
                  - Jazda zručnosti dospelých na parkovisku Harley Davidson


PRIHLÁŠKY: ÚAMK SR, Tomášikova 30, 821 01 Bratislava,
on line prihláška
Informácie na tel. č. 0948 799 710

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku nad traťou limitovaný počet stanovených prihlásených posádok.


ŠTARTOVNÉ ČÍSLA:

Obdržia súťažné posádky zdarma pri prezentácii. Tieto čísla sú povinní umiestniť na súťažné vozidlá podľa pokynov organizátora.

 

PRIEBEH SÚŤAŽE:

Súťaž bude pozostávať z dvoch častí:


        1)Dopoludnia - súťažná
                   - Sústredenie a formálne preberanie súťažných posádok na parkovisku Harley Davidson, (posádky predložia: vodičské oprávnenie, osvedčenie o technickom stave vozidla a povinné zmluvné poistenie)
                   - Štart súťažných posádok
                   - Súťažno-orientačná automobilová jazda (jazdí sa podľa zadaného jednoduchého itinerára systémom štart-cieľ v Bratislave a okolí)
                   - Absolvovanie prejazdových kontrol
                   - Cieľ na parkovisku Harley Davidson
                   - Jazda zručnosti súťažných posádok na automobile po dojazde posádok do cieľa
                   - Jazda zručnosti detí v areáli Harley Davidson
                   - Vyhodnotenie súťaží, vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórii
 

                  Priebeh jazdy: Trať súťaže je tajná. Posádka obdrží „jazdný výkaz“ a inštrukcie pred štartom. Po odštartovaní posádka automobilu absolvuje orientačnú jazdu po Bratislave, pričom bude
získavať potvrdenia o prejazde „prejazdovými kontrolami“. Absolvovanie prejazdových kontrol je povinné a bude každej posádke vyznačené do „jazdného výkazu“. Po absolvovaní trate, získaní potvrdení na všetkých prejazdových kontrolách, prichádza posádka do cieľa. V areáli cieľa absolvuje posádka jazdu zručnosti a jazdu zručnosti detí ako poslednú súťažnú disciplínu.
 

         2) Popoludní – edukačná, preventívna, osvetová a zábavná časť. Súčasťou budú náučné materiály, hry a zábavné disciplíny.
               

Pripravené je prekvapenie pre deti, ale pozrú sa aj rodičia.
 


HODNOTENIE: Hodnotiť sa bude dodržanie stanoveného časového limitu na trati a získané body jazdami zručností detí a rodičov.

CENY: prvé 3 posádky v každej kategórii budú odmenené vecnými cenami.

Občerstvenie: Zabezpečí Ústredný automotoklub Slovenská republika zdarma.


Časový rozpis súťaže obdržia účastníci po zaslaní prihlášky